ZRYCHLENÉ OBJEDNÁVÁNÍ

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČR

obchodní společnosti ZICO CZ s.r.o.

     se sídlem   Pražská Třída 8/66, Hradec Králové 50004, Česká Republika   

identifikační číslo: 26007606 DIČ: CZ26007606     

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C 19735      

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.zico.cz      

 

Objednávka

V každé objednávce musí být zákazníkem uvedeny všechny náležitosti nutné pro vystavení platného daňového dokladu, kterými zejména jsou:

1. označení zákazníka s uvedením jeho firmy (jména), fakturační a dodací  adresy (jsou-li rozdílné), IČO a DIČ (bylo li přiděleno)
2. název zboží
3. katalogové číslo zboží
4. množství, balení
5. datum objednávky
6. telefonické spojení 

Katalogové číslo zboží musí být shodné s katalogovým číslem uvedeným firmou ZICO CZ  v nabídce.

Objednávku lze realizovat elektronicky, faxem nebo telefonicky na číslo 495532718  v pracovní době od 9,00 do 16,00hod, mimo státem uznaných svátků a dní pracovního volna a klidu.

Doručením objednávky zákazníka některým z výše uvedených způsobů dochází k uzavření kupní smlouvy ve smyslu občanského zákoníku na dodávku zboží uvedeného v objednávce, pokud je taková objednávka i jinak v souladu s ustanoveními uvedenými v těchto obchodních podmínkách. Bez uvedení telefonního spojení nebude objednávka vyřízena.

Data získaná od našich zákazníků podléhají zákonu o ochraně dat a nejsou poskytována třetím osobám.

Dodávka a přejímka zboží

Firma ZICO CZ dodává zboží na místa v České republice uvedené zákazníkem v objednávce.

Zákazník je povinen po převzetí zboží provést jeho kontrolu a zjištěné závady neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne dodání, u firmy ZICO uplatnit.

Platba

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ZICO CZ s.r.o., Pražská Třída 8/66, Hradec Králové, 50004

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

c)  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 35-352300277/0100, vedený u společnosti KB Hradec Králové

Kupní cena je stanovena vždy dle ceníku ZICO CZ platného v době uskutečnění dodávky zboží zákazníkovi.

Záruka

Firma ZICO CZ poskytuje na veškeré zboží záruku 24.měsíců s výjimkou Indikátorů UNICARP II a III (3.roky).

Předmětem této záruky je právo zákazníka na výměnu zboží, které bylo zákazníkem oprávněně reklamováno, za obdobné zboží bez vad.

Posouzení reklamace se řídí obchodním zákoníkem a jeho příslušným ustanovením.

Reklamace

Posouzení reklamace se řídí §13 zákona č. 634/1992 a jeho příslušným ustanovením.

S reklamací zasílejte vždy kopii pokladního dokladu, faktury o nabytí zboží, vaši přesnou adresu včetně telefoního čísla a přesným popisem závady.

Pokud již pokladní doklad nevlastníte, kontaktujte nás emailem na adrese zico@zico.cz

Reklamaci je možné zaslat pouze dopravou na adresu sídla provozovatele ZICO CZ s.r.o.

Odstoupení od smlouvy

Provozovatelem

Provozovatel firma ZICO CZ s.r.o. je povinena dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupujícím

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené, prokazatelně nepoužité a s originálními visačkami.

Pokud spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě oznámí provozovateli, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamace, které obdržel spolu se zakoupeným zbožím. Ve formuláři by mělo být uvedeno alespoň jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez originálních visaček nebo je prokazatelně použité či poškozené, má provozovatel vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele vůči provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo a plavky), dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.

Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, převodem na bankovní účet spotřebitele nebo v hotovosti na adrese provozovny. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Všeobecná ustanovení

Firma ZICO a zákazník se dohodly, že vztahy související s plněním pro zákazníka se budou řídit ustanovením občanského zákoníku.

Doložka ADR

V případě, že nedojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 796/44, 110 00, Praha 1

email: adr@coi.cz web: adr.coi.cz