ZRYCHLENÉ OBJEDNÁVÁNÍ

E-shop

Lepidlo AFFIX ZICO na čluny BL,GL,CL a SMART

Lepidlo AFFIX ZICO na čluny BL,GL,CL a SMART
ID výrobku: BL9.1
EAN: 8594201212475
DPH: 21%
bez DPH: 205,95 Kč
s DPH: 249,20 Kč
do košíku: není skladem

dostupnost:
na dotaz
 
 
Další obrázky:

Lepidlo AFFIX ZICO na čluny BL,GL,CL a SMART

Montážní lepidlo AFFIX je speciální lepidlo na bázi polyuretanového polymeru. AFFIX je určen pro lepení nafukovacích člunů z PVC dodávaných na trh firmou ZICO pod označením BL, GL, CL a Smart.
Použití: Lepidlo slouží k přilepení záplaty na poškozenou část.
Poškozené místo očistíme, odmastíme lihem nebo PVC cleanerem, zdrsníme a naneseme základní tenkou vrstvu lepidla. Stejnou vrstvu lepidla naneseme na připravenou záplatu. Obě vrstvy necháme samostatně 1-2 minuty zavadnout v závislosti na okolní teplotě. Pak obě části pevně spojíme a lepené místo zatížíme. Doba pevného spojení je závislá na okolní teplotě a spoj může být namáhán až po úplném zaschnutí za 24h.
Obsah balení - 250ml.
Při použití věnujte pozornost bezpečnostnímu listu, vydaného podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění (viz. příloha)-označení nebezpečnosti v zobrazení produktu.

Nebezpečné látky
butanon
Standardní věty o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P242 Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování par.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze
usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Doplňující informace
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.